Chi tiết về Tác giả

Hữu Sơn, Trần

  • S. 4 (2006) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trong lịch sử và những bài học
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670