Chi tiết về Tác giả

VĨNH NIÊN, TRỊNH

  • S. 5 (2011) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Một số điều kiện để Trung Quốc thực hiện “nền ngoại giao lớn của nước lớn”
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670