Chi tiết về Tác giả

THỊ HOA, TRẦN

  • S. 1 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    “Vân Mộng Tần Giản” - phát luật triều Tần Trung Quốc: Một số quy định đặc sắc trong hôn nhân và gia đình
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670