Chi tiết về Tác giả

HỮU SƠN, TRẦN

  • S. 8 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Đường sắt với vấn đề đô thị hóa ở vùng Tây Bắc Việt Nam và phía Vân Nam Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670