Chi tiết về Tác giả

THANH BÌNH, PHẠM

  • S. 9 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Kích cầu: Động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sau khủng hoảng
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670