Chi tiết về Tác giả

THỊ THANH BÌNH, PHẠM

  • S. 2 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Kinh nghiệm và cách tiếp cận di chuyển lao động của Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670