Chi tiết về Tác giả

HOÀNG QUÂN, PHẠM

  • S. 6 (2011) - NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA
    Những ghi chép liên quan đến Biển Đông Việt Nam trong chính sử Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670