Chi tiết về Tác giả

VĂN DŨNG, PHÙNG

  • S. 3 (2011) - DÀNH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ
    Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc – Một vài gợi ý cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670