Chi tiết về Tác giả

Xuân Cường, Nguyễn

  • S. 2 (2006) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Trung Quốc với việc xây dựng nông thôn mới XHCN
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2006) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Cơ cấu nhị nguyên thành thị nông thôn ở Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670