Chi tiết về Tác giả

Văn Hồng, Nguyễn

  • S. 1 (2006) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    “Đông du Trung Quốc - Việt Nam” - Một hiện tượng lịch sử khu vực thời cận đại
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2006) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Tôn Trung Sơn – Hồ Chí Minh mối đồng cảm lịch sử và thời đại
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670