Chi tiết về Tác giả

Văn Căn, Nguyễn

  • S. 1 (2006) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Cải cách giáo dục đại học Trung Quốc trong những năm thực hiện chiến lược “Khoa giáo hưng quốc”
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670