Chi tiết về Tác giả

Văn Độ, Nguyễn

  • S. 4 (2006) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Tình hình và đặc điểm kết cấu giai tầng xã hội Trung Quốc từ năm 1978 đến nay và một số giải pháp cho triển vọng pháp triển
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670