Chi tiết về Tác giả

Thạch Giang, Nguyễn

  • S. 2 (2006) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Nhân nghĩa, từ hứng vị siêu hình của dịch truyện đến tư tưởng chỉ đạo chiến lược Bình Ngô của Nguyễn Trãi.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670