Chi tiết về Tác giả

XUÂN CƯỜNG, NGUYỄN

  • S. 1 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670