Chi tiết về Tác giả

VĂN HUYÊN, NGUYỄN

  • S. 8 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Những vấn đề lý luận về sự cầm quyền của ĐCS Trung Quốc.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670