Chi tiết về Tác giả

THANH GIANG, NGUYỄN

  • S. 12 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Tìm hiểu một số giải pháp tăng thu nhập cho nông dân của Trung Quốc trong 10 năm gần đây
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670