Chi tiết về Tác giả

THỊ HƯƠNG, NGUYỄN

  • S. 5 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Tôn Trung Sơn xây dựng các tổ chức cách mạng trong cộng đồng người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Sự ủng hộ về kinh tế của người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam đối với Tôn Trung Sơn
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670