Chi tiết về Tác giả

QUANG NGỌC, NGUYỄN

  • S. 6 (2011) - NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA
    Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa trong các thế kỷ XVII, XVIII, XIX: Tư liệu và sự thật lịch sử
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670