Chi tiết về Tác giả

QUÂN DÂN, NGÔ

  • S. 11 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Hiện trạng và suy nghĩ về giáo dục trung cấp dạy nghề ở các khu vực kém phát triển: Trường hợp tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670