Chi tiết về Tác giả

Vĩnh Long, Lý

  • S. 2 (2006) - ĐÀI LOAN - HỒNG KÔNG - MACAO
    Đặc điểm của lí luận điểm tựa: Phân tích hướng xuất khẩu của Đài Loan.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2006) - ĐÀI LOAN - HỒNG KÔNG - MACAO
    Đặc điểm của lý luận điểm tựa: Phân tích hướng xuất khẩu của Đài Loan
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670