Chi tiết về Tác giả

QUANG SÁNG, LÊ

  • S. 2 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Phương thức cấu tạo từ xưng hô gia đình trong tiếng Việt, tiếng Hán và sự khác nhau về văn hóa hai nước từ góc độ giới tính
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670