Chi tiết về Tác giả

HUY TIÊU, LÊ

  • S. 7 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Chủ nghĩa hậu hiện đại và tiểu thuyết đương đại Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670