Chi tiết về Tác giả

Thế Anh, Hoàng

  • S. 3 (2006) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Vai trò tổ chức xã hội trong phát triển kinh tế: Hiệp hội gốm sứ Phong Khê (Trung Quốc) và Hội gốm sứ Bát Tràng (Việt Nam)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670