Chi tiết về Tác giả

THẾ ANH, HOÀNG

  • S. 5 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Một số vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kinh tế – xã hội của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670