Chi tiết về Tác giả

Quốc Phi, Hồ

  • S. 3 (2006) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Phát huy lợi thế so sánh đẩy mạnh quan hệ biên mậu của 7 tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc và của tỉnh Cao Bằng với Long Châu – Quảng Tây
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670