Chi tiết về Tác giả

THÙY LIÊN, CHU

  • S. 8 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Nhìn lại 10 năm học tập tập thể của Bộ Chính trị Trung ương ĐCS Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670