Chi tiết về Tác giả

THÙY LIÊN (dịch), CHU

  • S. 12 (2011) - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
    Gia nhập WTO làm phong phú thêm nhận thức về phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế toàn cầu
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670