Chi tiết về Tác giả

THÚY HÀ, ĐẶNG

  • S. 4 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Những vấn đề chính trị nổi bật ở Trung Quốc năm 2010 và dự báo năm 2011
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Vấn đề xây dựng đảng trong doanh nghiệp phi công hữu và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670