Chi tiết về Tác giả

Cộng sản Trung Quốc, Đảng

  • S. 3 (2006) - THƯỞNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC
    Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670