Chi tiết về Tác giả

XV, Đại hội

  • S. 2 (2006) - THƯỞNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC
    Đại hội XV ĐCS Trung Quốc với việc nhận thức lại về chế độ công hữu
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670