Chi tiết về Tác giả

GIA BẢO, ÔN

  • S. 3 (2011) - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
    Mấy vấn đề về công tác kinh tế hiện nay của Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670