Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 12 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biển Đông: Biển chung chỉ dành riêng cho người Trung Quốc

CARLYLE A. THAYER

Tóm tắt


    Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982 (UNCLOS) công nhận di sản chung của các đại dương trên thế giới với một bộ các luật lệ tổ chức các vùng đặc quyền cho các quốc gia với 200 hải lý từ bờ biển tương ứng của họ. Các vùng nước bên ngoài được để mở cho việc sử dụng theo những phương cách nhằm đóng góp vào hòa bình và quan hệ hữu nghị. Bằng việc tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, Trung Quốc đă chối bỏ Công ước này.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670