Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 12 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc thế kỷ XXI

TRÂN ÁNH TUYẾT

Tóm tắt


       Bài viết trình bày và phân tích những đổi mới về quan niệm giáo dục trong phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc trong thế kỷ 21 và thực tiễn phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ 21.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670