Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 12 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự dịch chuyển không gian trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân

TRẦN LÊ BẢO

Tóm tắt


Bài viết trình bày và phân tích những dịch chuyển không gian trong tác phẩm ây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670