Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ nghĩa dân quyền của Tôn Trung Sơn và những giá trị của nó đối với nền chính trị Trung Quốc hiện nay

PHẠM NGỌC THẠCH

Tóm tắt


     Bài viết tập trung tìm hiểu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa dân quyền của Tôn Trung Sơn, trên cơ sở đó rút ra một số nhận xét về những giá trị của chủ nghĩa dân quyền của Ông với Trung Quốc hiện nay.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670