Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy chế pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia ven biển từ lý luận đến thực tiễn

NGUYỄN THANH MINH

Tóm tắt


      Bài viết trình bày khái quát quá trình phát triển của Luật Biển quốc tế và quy chế pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền,  quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia ven biển từ lý luận đến thực tiễn.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670