Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thương mại Trung Quốc 10 năm gia nhập WTO

PHẠM THÁI QUỐC, VŨ ANH DŨNG

Tóm tắt


      Bài viết khái quát những nét chính trong đổi mới các chính sách thương mại và thực hiện các cam kết WTO của Trung Quốc, sự phát triển thương mại thế giới của Trung Quốc và cuối cùng là đánh giá những cái được và chưa được sau 10 năm Trung Quốc gia nhập WTO.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670