Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 9 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tôn Trung Sơn

NGUYỄN HUY HOAN

Tóm tắt


      Hồ Chí Minh đã nghiên cứu nhiều học thuyết  Đông, Tây, kim cổ và đã chọn lọc tiếp thu những "ưu điểm" của nó như lời Người nói để vận dụng vào sự nghiệp cách mạng trên mọi lĩnh vực. Trong số những nghiên cứu của Người có học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670