Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 8 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu thần thoại Trung Hoa và thần thoại Ấn Độ viết về Mặt Trời

HÀ ĐAN

Tóm tắt


      Bài viết nghiên cứu vê thần thoại Mặt trời ở Trung Hoa và Ấn Độ, với mong muốn tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt. Trên cơ sở đó, giúp chúng ta hiểu hơn về hai nền văn hóa rực rỡ cổ xưa.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670