Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ nghĩa hậu hiện đại và tiểu thuyết đương đại Trung Quốc

LÊ HUY TIÊU

Tóm tắt


     Bài viết trình bày những đặc điểm tiêu biểu qua việc phân tích một số tiểu thuyết đương đại Trung Quốc mang đạm dấu ấn của chủ nghĩa hậu hiện đại.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670