Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa trong các thế kỷ XVII, XVIII, XIX: Tư liệu và sự thật lịch sử

NGUYỄN QUANG NGỌC

Tóm tắt


    Bài viết đưa ra một số tư liệu và sự thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam  ở Hoàng Sa và Trường Sa trong các thế kỷ XVII, XVIII, XIX.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670