Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc – Một vài gợi ý cho Việt Nam

PHÙNG VĂN DŨNG

Tóm tắt


   Bài viết giới thiệu chính sách và kinh nghiệp về đất nông nghiệp ở Trung Quốc; đồng thời đưa ra một số kiến nghị về chính sách đất nông nghiệp ở Việt Nam trong những năm tới.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670