Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Vân Mộng Tần Giản” - phát luật triều Tần Trung Quốc: Một số quy định đặc sắc trong hôn nhân và gia đình

TRẦN THỊ HOA

Tóm tắt


     Bài viết nghiên cứu "Vân Mộng Tần Giản" và những yếu tố tiến bộ và những quy định đặc sắc trong lĩnh vực hôn nhân, cũng như những quy định phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa ông bà, cha mẹ với con cháu trong gia đình trong pháp luật Triều Tần, Trung Quốc.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670