Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 1 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách giáo dục đại học Trung Quốc trong những năm thực hiện chiến lược “Khoa giáo hưng quốc”

Nguyễn Văn Căn

Tóm tắt


Cải cách giáo dục đại học Trung Quốc trong những năm thực hiện chiến lược “Khoa giáo hưng quốc”

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670