Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Triều

 • S. 1(78) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cơ chế tạo ra tiếng cười của mảng ca dao hài hước/Laughing Mechanism of Funny Folk-songs Part
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nói trạng Vĩnh Hoàng trong hệ thống truyện các làng cười Việt/Vĩnh Hoàng Stories in the System of Village Jokes in the Vietnamese Laughing Story Treasure
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tìm hiểu về thể thơ thất lục ngôn bát cú/Researching the Seven-Six Words and Eight Line Genre
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Các thể dạng, thể thơ của câu đố người Việt/Poetry Forms and Metres of Vietnamese Riddles
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(64) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hiện tượng chuyển trường trong câu đố/The phenomenon of changing filed in the riddle
  Tóm tắt
 • S. 5(122) (2015) - TRAO ĐỔI
  Có phải giai thoại là một thể loại thuộc văn học dân gian không?/Is anecdote a genre of folk literature?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(146) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Việc sử dụng tục ngữ và thành ngữ trong bài “Phú cải lương” của Nguyễn Thượng Hiền. /The use of proverbs and idioms in “The Ode to reforms” (Phú cải lương) by Nguyễn Thượng Hiền.
  Tóm tắt  PDF