Chi tiết về Tác giả

Quyến, Trần Văn

  • S. 6(89) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Thêm một tư liệu mới về Hoàng Sa và Đội Hoàng Sa trong Nam Hà tiệp lục của Lê Đản/Another documentation about Paracel Islands and Hoàng Sa naval fleet in Nam Hà tiệp lục by Lê Đản
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8(125) (2015) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Giới thiệu bản Phú Truyện Kiều sưu tầm tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam / Introducing the text of the Ode to the Tale of Kieu collected in Đại Lộc District, Quảng Nam Province
    Tóm tắt  PDF