Chi tiết về Tác giả

Dũng, Trần Ngọc

  • S. 3(74) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
    Bàn về niên đại các minh văn trên đồ gốm Việt Nam/Dates in the Epigraphs on Vietnamese Ceramics
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5(88) (2011) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Hai cha con họ Đặng và lịch học Việt Nam xưa/The Đặng Father and Son and Old Vietnamese Calendrical System
    Tóm tắt  PDF