Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Trần Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

  • S. 1(127) (2016) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Làng biển Cảnh Dương – “Danh Hương” đất Quảng Bình/ Cảnh Dương fishing village - One of “eight well-known fragrances” of Quảng Bình Province
    Tóm tắt  PDF