Chi tiết về Tác giả

Bình, Trương Trọng

  • S. 9(126) (2015) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Xây dựng cơ sở dữ liệu các bài bản âm nhạc cung đình Huế - Phần Nhã nhạc / Building database of Huế royal court music - Court ritual music (Nhã nhạc)
    Tóm tắt  PDF