Chi tiết về Tác giả

Nga, Trương Nguyễn Ánh

  • S. 4(81) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Sự tương đồng và dị biệt giữa lăng tẩm nhà Nguyễn (Việt Nam) và lăng tẩm nhà Minh, Thanh (Trung Quốc)/Similarity and Difference Between Nguyễn Royal Tombs (Vietnam) and Ming and Quing Royal Tombs (China)
    Tóm tắt  PDF